Gå til hovedindhold

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er en selvstændig statslig institution, og en del af Social- og Indenrigsministeriet, med bemyndigelse til at producere dansk statistik. Statistikken anvendes som grundlag for udvikling af demokratiet og samfundsøkonomien. Lov om Danmarks Statistik forpligter private erhvervsdrivende og offentlige myndigheder til at afgive oplysninger til Danmarks Statistik. Det er en ufravigelig regel, at oplysningerne behandles fortroligt af Danmarks Statistik samt at offentliggjorte statistikker i almindelighed har en form der sikrer, at private erhvervsdrivende og offentlige myndigheder forbliver anonyme.

Se myndighedens indberetninger

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11
2100 København Ø

Mest anvendte indberetninger

 • Intrastat - IDEP.web
  Statistikken belyser udviklingen i Danmarks udenrigshandel med varer indenfor EU. I IDEP.web kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder. Der kan også indberettes EU-salg uden moms.
 • Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)
  Statistikken belyser udvikling i detailomsætning i forskellige brancher. Her indberettes butikkers salg til forbrugere fordelt på: Fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer.
 • Ledige stillinger og antal ansatte
  Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner. Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.
 • Producent- og importpriser for varer
  Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled, som er udviklingen i danske importørers købspriser og danske producenters salgspriser på det danske marked og på eksportmarkeder. Priserne er ekskl. moms og punktafgifter.
 • Industriens salg af varer - IDEP.web
  Statistikken belyser den danske industris salg af egne fremstillede varer fordelt på detaljerede varetyper. Her indberettes mængde og værdi af industrivirksomheders varesalg via den elektroniske indberetningsløsning IDEP.web.
 • Udenrigshandel med tjenester - IDEP.web
  Statistikken belyser udenrigshandel med tjenesteydelser (import og eksport). Her indberettes både ydelsens art og det land/område, der handles med via indberetningsløsningen IDEP.web. Statistikken indberettes månedsvis, kvartalsvis eller årlig.

Alle indberetninger

 • Adgang til finansiering
  Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder låne- og ejerskabsfinansiering og andre former for finansiering.
 • Beholdning af skibe i udenlandske registre
  Statistikken belyser bestanden af danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre. Oplysningerne er et supplement til den registerbaserede opgørelse af skibe i dansk skibsregister.
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg
  Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.
 • Bilstøtte
  Statistikken giver et overblik over de afgørelser, der er truffet i kommunerne efter servicelovens § 114 om støtte til køb af bil.
 • Boformer
  Statistikken belyser information om brugerne af boformer efter servicelovens § 110, herunder forsorgshjem og herberger mv., og indeholder også information om belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner.
 • Byggeriets køb af varer og tjenester
  Statistikken belyser udvikling i bygge- og anlægsvirksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og tjenestekøb.
 • Børnepasning Skolebørn
  Statistikken belyser belægnings forhold og aldersfordeling for indskrevne børn samt personaleforhold, herunder arbejdsfunktion, antal og arbejdstimer.
 • Børnepasning fra 0 år til skolestart
  Statistikken belyser normeringer i dagtilbud. Her indberettes oplysninger for pædagogisk personale, herunder ledere, der er ansat og lønnet af institutionen.
 • Datterselskaber i udlandet
  Statistikken belyser udvikling i dansk erhvervslivs aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes branche, beskæftigelse og omsætning i dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet.
 • Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)
  Statistikken belyser udvikling i detailomsætning i forskellige brancher. Her indberettes butikkers salg til forbrugere fordelt på: Fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer.
 • Detailomsætningen af økologiske fødevarer
  Statistikken belyser udviklingen i detailomsætningen af økologiske fødevarer. Her indberettes salg fra supermarkeder, onlinehandel og varehuse samt grossisters engrossalg til detailhandelen - ekskl. til supermarkeder og varehuse.
 • Engroshandlens lagre
  Statistikken belyser udvikling og bevægelser i værdi af engrosfirmaers lagere. Her indberettes værdi af lagre af råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer og handelsvarer ved udgangen af hvert kvartal.
 • Erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser
  Her indberetter uddannelsesinstitutioner til- og afgang ved erhvervsfaglige uddannelser, korte videregående uddannelser og andre uddannelser på samme eller lignende niveau.
 • Feriehusstatistik - månedlig
  Uploadløsning for Feriehusstatistik, månedlig
 • Feriehusudlejning - årlig
  Statistikken belyser udvikling i feriehusudlejning i forskellige egne af landet. Her indberettes antal lejemål, personer og husuger fordelt på kommuner, uger og lejers nationalitet.
 • Finansieringsselskaber
  Statistikken belyser finansieringsselskabernes aktiviteter. Her indberettes aktivitetsområder, tilgang, udlånsaftaler, resultatopgørelse og balance.
 • Folkebiblioteker
  Statistikken belyser udvikling i folkebibliotekers aktiviteter. Her indberettes bl.a. bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.
 • Fondes aktiviteter
  Statistikken belyser fondes uddelinger inden for forskning, kultur og socialområdet mv. Her ses fondenes uddelinger fordelt på formål, virkemidler og typer af modtagere.
 • Forbruger- og nettopriser
  Statistikken belyser prisudviklingen på varer og tjenester, der indgår i danske husholdningernes forbrug. Her indberettes aktuelle salgspriser for virksomhedernes mest omsatte varer og tjenester.
 • Forbrugerkredit
  Statistikken belyser udvikling i forbrugerkredit og købekortydelser, ydet af firmaer uden for bank- og realkreditsektoren. Her indberettes udlånssaldoen ultimo kvartalet fordelt på udlånstyper.
 • Formaling af korn
  Statistikken belyser mængden af formalet korn, som er en gruppe af flere, der tilsammen udgør kornbalancen, som bruges til beregning af landbrugets bruttofaktorindkomst.
 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner
  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.
 • Forskning og udvikling ved hospitaler
  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde på hospitaler i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.
 • Forskningsbiblioteker
  Statistikken belyser udvikling i forskningsbibliotekers aktiviteter. Her indberettes bl.a. bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.
 • Fragtomkostning i Intrastat
  Statistikken belyser fragtomkostninger i forbindelse med udenrigshandel med varer.
 • Fravær via IDEP.web
  Statistikken belyser udvikling i den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Her indberettes medarbejdernes fraværsperioder inkl. fraværets årsag og længde.
 • Godstransport med lastbiler
  Statistikken belyser udvikling i danske lastbilers kørsel og godstransport. Her indberettes kørte km, antal ture, turlængde samt fragtet gods og transportarbejde i en enkelt uge.
 • Grundskoler, offentlige og private
  Statistikken belyser bl.a. omfanget af specialundervisning, henvisningsårsag til specialundervisningen, undervisning i dansk som andetsprog samt til- og afgange.
 • Grønne varer og tjenester
  Statistikken belyser erhvervslivets produktion/udførelse af grønne varer og tjenester, og skal være produceret med henblik på at være enten miljøbeskyttende eller ressource sparende. Her indberettes produktion og salg af grønne varer og tjenester.
 • Handel med patenter og andre IP-rettigheder
  Statistikken belyser omfang og udvikling i handel med IP-rettigheder, fx patenter, brugsmodeller, varemærker og design, inden for alle brancher. Her indberettes køb og salg af IP-rettigheder og køb og salg af licenser til at udnytte IP-rettigheder.
 • Hugst og skovarealer
  Statistikken belyser udvikling i hugst og skovarealer. Her indberettes arealer med skov samt hugst.
 • Husleje
  Statistikken anvendes til at opgøre prisudviklingen for husleje i Danmark.
 • Højskoler
  Statistikken viser centrale data vedrørende elever på kurser på folkehøjskoler, ungdomshøjskoler og frie fagskoler. Statistikken er - sammen med den øvrige uddannelsesstatistik - med til at danne grundlag for den offentlige debat, forskning mv.
 • Høsten af korn, raps og bælgsæd
  Statistikken belyser udvikling i landbrugets høst. Her indberettes dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd.
 • Industriens energiforbrug
  Statistikken belyser udvikling i industriens energiforbrug. Her indberettes værdi og mængde af energi til eget forbrug. Energistyrelsen anvender bl.a. resultaterne til energiplanlægning.
 • Industriens investeringsforventninger
  Statistikken belyser udvikling i industriens forventede fremtidige investeringer. Her indberettes værdien af virksomhedernes planlagte investeringer.
 • Industriens køb af varer og tjenester
  Statistikken belyser udvikling i køb af varer og tjenester i danske industrivirksomheder. Her indberettes køb af råvarer fordelt på varekoder samt køb af emballage, tjenester og handelsvarer til videresalg.
 • Industriens produktion og omsætning
  Statistikken belyser udvikling i industriens produktion, omsætning og eksport. Her indberettes industrivirksomheders produktion og omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarked. Skibsværfter og bådebyggerier skal endvidere indberette arbejdstimer.
 • Industriens salg af varer
  Statistikken belyser udvikling i industriens salg af varer fordelt på brancher. Her indberettes mængde og værdi af industrivirksomheders varesalg fordelt på varekoder.
 • Industriens salg af varer - IDEP.web
  Statistikken belyser den danske industris salg af egne fremstillede varer fordelt på detaljerede varetyper. Her indberettes mængde og værdi af industrivirksomheders varesalg via den elektroniske indberetningsløsning IDEP.web.
 • International organisering og outsourcing
  Statistikken belyser væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes outsourcing til udlandet og flytning af aktiviteter fra udlandet til Danmark.
 • Intrastat - IDEP.web
  Statistikken belyser udviklingen i Danmarks udenrigshandel med varer indenfor EU. I IDEP.web kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder. Der kan også indberettes EU-salg uden moms.
 • It-anvendelse i virksomheder
  Statistikken belyser udvikling i udbredelse og anvendelse af informationsteknologi i virksomheder inden for alle brancher. Her indberettes om virksomhedernes it-systemer, it-kompetencer, avancerede teknologier, elektronisk handel m.m.
 • It-udgifter i virksomheder
  Statistikken belyser udvikling i it-udgifter i virksomheder inden for alle brancher. Her indberettes om anskaffelse af hardware, software, kommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr, it-serviceydelser m.m.
 • Jernbanetransport - kvartalsvis
  Statistikken belyser transport af gods og passagerer med tog. Her indberettes og publiceres kvartalsvist summariske oplysninger om transport.
 • Jernbanetransport - årlig
  Statistikken belyser transport af gods og passagerer med tog. Her indberettes og publiceres årligt mere detaljerede oplysninger om transport samt oplysninger om jernbanenettet og materiel.
 • Kapitelstakster
  Statistikken belyser udvikling i kapitelstaksten fordelt på 8 regionale områder. Her indberettes købspriser for byg og hvede ab gård målt i kr. pr. 100 kg.
 • Kommuners og Regioners årsbudget
  Statistikken belyser drifts- og anlægsbudgetter samt disses finansiering for kommunerne og regionerne.
 • Kommuners og regioners foreløbige årsregnskab
  Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner redegør for den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret og en status på den økonomiske situation
 • Kommuners og regioners regnskab år til dato
  Regnskaberne indsamles på baggrund af en aftale mellem Finansministeriet og Danmarks statistik. Statistikken benyttes til offentlige planlægningsformål.
 • Kommuners og regioners årsregnskab
  Budgetter og regnskaber for kommuner og regioner redegør for den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret og en status på den økonomiske situation
 • Konjunkturbarometer for bygge og anlæg
  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser i bygge- og anlægsbranchen. Her indberettes beskæftigelse, omsætning, tilbudspriser, ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.
 • Konjunkturbarometer for detailhandel
  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser i detailhandelen. Her indberettes beskæftigelse, omsætning, ordrebeholdning hos leverandører, salgspriser og lagerbeholdning samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.
 • Konjunkturbarometer for industri
  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser inden for industrisektoren. Her indberettes forventning til produktion og vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19
 • Konjunkturbarometer for serviceerhverv
  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser inden for servicesektoren. Her indberettes omsætning, beskæftigelse, salgspriser/servicetakster og produktionsbegrænsninger samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.
 • Kvindekrisecentre og ambulante tilbud
  Statistikken belyser personer, der har været udsat for vold i nære relationer.
 • Køb af varer og tjenester – serviceerhverv
  Statistikken belyser udvikling i serviceerhverv virksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og tjenestekøb.
 • Lagerbeholdning af korn hos kornhandlere
  Statistikken belyser mængderne for høst, import og eksport, udsæd, formaling og industri, primo og ultimo lager samt foder.
 • Lagerbeholdning af korn hos landmænd
  Oplysningerne er nødvendige for at kunne opgøre det samlede forbrug af korn, herunder korn til foder, korrekt. Der indsamles ligeledes oplysninger om beholdningen hos kornhandlere, så der kan foretages en samlet beregning af lagerbeholdningen.
 • Landbrug og gartneri
  Undersøgelsen omfatter arealer, husdyr og præcisionsteknologi. Andre emner belyses med variationer fra år til år, fx produktion af bær og frugt, arbejdskraft og stalde. Formålet er at belyse strukturen i landbruget, fx størrelse og geografi.
 • Ledige stillinger og antal ansatte
  Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner. Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.
 • Lønmodtagerorganisationernes medlemstal
  Statistikken udarbejdes årligt på baggrund af indberetninger om antal medlemmer pr. d. 31. december i kalenderåret fra de 4 hovedorganisationer og ca. 19 organisationer uden for hovedorganisationerne.
 • Lønstatistik - Kvartalsvis via IDEP.web
  Den kvartalsvise lønstatistik (konjunkturstatistik) belyser lønudviklingen mellem to årsstatistikker fordelt efter branche og offentliggøres med navnet lønindeks.
 • Lønstatistik - Årlig via IDEP.web
  Statistikken belyser lønmodtagernes fortjeneste fordelt efter arbejdsfunktion (stilling), branche, uddannelse mv. for hele arbejdsmarkedet.
 • Miljøbeskyttelsesudgifter
  Statistikken belyser, hvor mange penge danske industrivirksomheder bruger på at gøre deres produktion mindre miljøbelastende, og i hvilke brancher, der er flest udgifter til miljøbeskyttelse.
 • Museer
  Museumsstatistikken belyser danske museers besøgstal og antal åbningstimer og omfatter samtlige museer inkl. hovedmuseer, museumsafdelinger under hovedmuseer og enkeltstående museer.
 • Musikskoler
  Statistikken belyser aktiviteten på musikskoler i Danmark.
 • Månedspriser på frugt, grønt og rodfrugter
  Statistikken belyser månedspriser på frugt, grønt og rodfrugter.
 • Månedspriser på korn og foderstoffer
  Statistikken belyser aktuelle forskydninger i primærlandbrugets priser og mængder som indikation på udviklingen i landbrugets økonomi.
 • Nybyggeri af boliger
  Statistikken belyser prisoplysninger og bygningskarakteristika for typehusfirmaer og entreprenørers nybyggeri af boliger.
 • Omsætning fordelt på varegrupper
  Statistikken belyser udvikling i omsætning af forskellige varer i forskellige brancher. Her indberettes omsætning fordelt på varegrupper.
 • Overnatninger i lystbådehavne
  Til brug for udregningen af statistik over bådovernatninger efter nationalitet i lystbådehavne.
 • Overnatninger på campingpladser
  Statistikken belyser strukturen og udviklingen i overnatninger på campingpladser. Her indberettes kapacitet, åbningsperiode, faste udlejede standpladser samt gæstenætter. Undersøgelsen gennemføres hver måned, hvor statistikken også offentliggøres.
 • Overnatninger på hoteller
  Statistikken belyser strukturen og udviklingen i overnatninger på hoteller og feriecentre mv. Her indberettes gæstenætter fordelt på nationaliteter og formål. Undersøgelsen gennemføres hver måned, hvor statistikken også offentliggøres.
 • Overnatninger på mindre hoteller, campingpladser o.l.
  Statistikken viser udvikling i kapacitet og belægning på mindre hoteller, campingpladser o.l., ligesom formålet mere bredt er, at danne grundlag for udformning af udviklingsinitiativer og turismepolitik. Undersøgelsen gennemføres hvert år.
 • Passager- og færgeruter
  Statistikken belyser transport af personer og gods med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn. Her indberettes antal ture, overførte passagerer og køretøjer, lastbilgods og andet gods.
 • Ph.d.-uddannelsen
  Statistikken giver en samlet beskrivelse af omfanget af nyregistrerede ph.d.-studerende samt af studerende, der tildeles ph.d.-graden ved en godkendt institution.
 • Priser for renovering og vedligehold
  De årlige prisoplysninger for renovering og vedligehold anvendes til beregning af et såkaldt producentprisindeks, som anvendes til fastprisberegninger i nationalregnskabet og som prisindeks til anvendelse af branchen.
 • Producent- og importpriser for varer
  Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled, som er udviklingen i danske importørers købspriser og danske producenters salgspriser på det danske marked og på eksportmarkeder. Priserne er ekskl. moms og punktafgifter.
 • Producentpriser for tjenester
  Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled, dvs. producenternes salgspriser til andre producenter (business to business), ekskl. moms.
 • Produktion af foderblandinger
  Statistikken belyser den mængdemæssige produktion i Danmark af foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og andre husdyrarter.
 • Professionshøjskoler - åbne uddannelser
  Statistikken belyser befolkningens deltagelse i kurser/enkeltfag ved voksen- og efteruddannelse, dvs. eksterne uddannelsesforløb, som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder og finder sted uden for arbejdspladsen.
 • Regnskabsstatistik
  Statistikken belyser udvikling i erhvervslivet og anvendes i driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og evaluering af den førte erhvervspolitik. Her indberettes detaljerede regnskabsposter, bl.a. resultat, balance og investeringer.
 • Salg af føde- og drikkevarer til foodservice
  Formålet er at afdække salget af føde- og drikkevarer til danske restauranter, kantiner mv. (foodservice) – herunder økologisk vareomsætning. Herved fås et mere komplet billede af foodservicesektoren og det økologiske forbrug.
 • Serviceydelser
  Statistikken belyser udvikling i fordeling af omsætning og eksport på forskellige serviceydelser i forskellige brancher. Her indberettes omsætning og eksport fordelt på forskellige serviceydelser og kundegrupper.
 • Skibsfarten på mindre havne
  Statistikken belyser udvikling i skibsfart med passagerer og gods mellem danske havne og mellem dansk og udenlandsk havn. Her indberettes antal anløb, skibstype og -størrelse, flagstat, ind- eller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart.
 • Skibsfarten på større havne
  Statistikken belyser udvikling i skibsfart med passagerer og gods mellem danske havne og mellem dansk og udenlandsk havn. Her indberettes antal anløb, skibstype og -størrelse, flagstat, ind- eller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart.
 • Sociale ressourcer
  Statistikken belyser de ressourcer (kapacitet, belægning, organisation mv.), som kommuner har til rådighed i sociale institutioner samt de sociale og sundhedsmæssige serviceydelser, der administreres af disse.
 • Strukturundersøgelse om landbrug og gartneri
  Undersøgelsen omfatter arealer, husdyr og præcisionsteknologi. Andre emner belyses med variationer fra år til år, fx produktion af bær og frugt, arbejdskraft og stalde. Formålet er at belyse strukturen i landbruget, fx størrelse og geografi.
 • Svinebestanden
  Statistikken belyser udvikling i antal svin i Danmark hvert kvartal. Her indberettes antal svin på tællingsdagen fordelt på 10 grupper. Danske Slagterier anvender bl.a. statistikken til tilpasning af kapacitet.
 • Transport i rørledninger
  Statistikken belyser transport af olie og gas gennem rørledninger samt rørledningsnettet og investeringer heri.
 • Udenrigshandel med fly og helikoptere i udenlandske registre
  Statistikken belyser Danmarks varehandel (import og eksport) med de andre EU-lande og dermed udviklingen i EU's indre marked.
 • Udenrigshandel med skibe og fly
  Statistikken belyser Danmarks varehandel (import og eksport) med de andre EU-lande og dermed udviklingen i EU's indre marked.
 • Udenrigshandel med tjenester - IDEP.web
  Statistikken belyser udenrigshandel med tjenesteydelser (import og eksport). Her indberettes både ydelsens art og det land/område, der handles med via indberetningsløsningen IDEP.web. Statistikken indberettes månedsvis, kvartalsvis eller årlig.
 • Udenrigshandel med tjenester - screening
  Screeningen er en vigtig del af Danmarks Statistiks opgørelse af udenrigshandel med tjenester. De endelige tal for udenrigshandel med tjenester bruges bl.a. til at beregne betalingsbalancen.
 • Udenrigshandel med økologiske varer
  Undersøgelsen belyser udenrigshandelen – import og eksport – med økologiske varer fordelt på varetyper og lande.
 • Udsatte børn og unge – anbringelser
  Statistikken belyser muligheden for at følge udviklingen nationalt, regionalt og på kommunalt plan, og den kan bidrage til evaluering af lovgivningen og forbedre grundlaget for overvejelser og beslutninger om udviklingen på anbringelsesområdet.
 • Udvekslingsstuderende
  Statistikken viser centrale data vedrørende studie- og praktikophold på de ordinære videregående uddannelser. Statistikken indeholder både udenlandske udvekslingsstuderende i Danmark og danske studerende, som tager en del af uddannelsen i udlandet.
 • Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet
  Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet 2019: Undersøgelsen omhandler forskning og udvikling.
 • Universiteter – åben uddannelse
  Statistikken viser centrale data vedrørende åbne uddannelser på universiteterne herunder antal studerende og omfang.
 • Videregående uddannelser
  Her indberetter uddannelsesinstitutioner centrale data vedrørende studerende på de videregående uddannelser, herunder antal studerende samt til- og afgange.
 • Øvrige arbejdsomkostninger
  Statistikken belyser arbejdsomkostningerne på årlig basis. Her indberettes bl.a. lovpligtige omkostninger, aftalebestemte omkostninger samt frivillige omkostninger. Lønoplysningerne hentes automatisk fra lønstatistikken.