Gå til hovedindhold

Ansøgning om adgang til at byde på auktioner for CO2-kvoter

Visse ikke-finansielle virksomheder, der ønsker at byde direkte på auktioner for todages spot eller femdages futures vedrørende CO2-kvoter, kan ansøge Finanstilsynet om tilladelse hertil.

Start

Hav følgende parat

 1. En driftsplan med angivelse af de påtænkte forretninger b) En redegørelse samt dokumentation for, at ansøgeren er omfattet af § 1, nr. 9, i undtagelsesbekendtgørelsen
 2. Koncerndiagram
 3. Diagram over virksomhedens organisation samt en liste over de af virksomhedens ansatte, som skal være involveret i budsafgivelse med angivelse af de enkelte ansattes funktion, samt oplysninger om de pågældende ansattes uddannelse og tidligere ansættelsesforhold.
 4. Interessekonfliktspolitik.
 5. Interne regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
 6. Forretningsgange for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for egen regning.
 7. Forretningsgange for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for kundens regning.
 8. Forretningsgange om investorbeskyttelse.
 9. Forretningsgang for håndtering af modpartsrisiko.
 10. Standardaftale med kunde.
 11. Oplysninger om eventuelle verserende retssager samt eventuelle potentielle retssager (dvs. forhold, hvor virksomheden inden for en overskuelig fremtid forventes at modtage eller udtage stævning).

Det drejer sig om virksomheder, der handler for egen regning med finansielle instrumenter eller yder investeringsservice med råvarederivater eller derivataftaler, jf. bilag 5, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, til kunder i deres hovederhverv, dog under forudsætning af, at dette er en accessorisk aktivitet til deres hovederhverv på koncernniveau, og såfremt dette hovederhverv ikke er investeringsservice eller virksomhed som pengeinstitut eller realkreditinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 676 af 26. juni 2012 om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet meddeler tilladelse, når ansøgerne opfylder betingelserne i artikel 59, stk. 5, i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010.

Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
Lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Telefon: 33558282