Gå til hovedindhold

Ansøgningsskema for tilladelse, registrering, EuVECA registrering eller EuSEF registrering som forvalter af alternative investeringsfonde

Ansøgningsskema for tilladelse, registrering, EuVECA registrering eller EuSEF registrering som forvalter af alternative investeringsfonde

Start

Hav følgende parat

En ansøgning om tilladelse eller anmodning om registrering kan kun sendes, såfremt alle de nødvendige dokumenter og bilag vedlægges.

Sørg derfor for, at alle dokumenter og bilag ligger parat.

Mere information

Ansøgningsprocedure

Hvis en virksomhed skal have en tilladelse eller en registrering som forvalter af alternative investering, skal ansøgningsskemaet samt alle de bilag, der er listet op i skemaet, indsendes til Finanstilsynet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

 

Det er gratis at ansøge om en tilladelse. En tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde koster hvert år en afgift til Finanstilsynet, som du kan læse mere om i linket: https://www.finanstilsynet.dk/Om-os/Finanstilsynets-opgaver/Finansiering-og-opkraevning-af-afgifter.

 

Ved ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, så har Finanstilsynet som udgangspunkt 3 måneder til at behandle ansøgningen. Den frist kan dog forlænges med 3 måneder, såfremt Finanstilsynet finder det nødvendigt.

 

Inden for typisk 4 til 8 uger efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, vil der blive afholdt et møde med ansøger om dennes ansøgning.

 

Ved registrering som forvalter af alternative investeringsfonde

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende anmodning om registrering, så har Finanstilsynet som 60 arbejdsdag til at behandle ansøgningen.

 

Ansøger vil blive indkaldt til et møde om dennes anmodning om registrering, og mødet vil typisk ligge 4 uger efter modtagelsen af en fuldstændig anmodning.

 

Ved registrering som forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF)

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende anmodning om registrering, så har Finanstilsynet som 60 arbejdsdag til at behandle ansøgningen.

 

Ved registrering som forvalter af europæiske europæiske venturekapitalfonde (EuVECA)

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende anmodning om registrering, så har Finanstilsynet som 60 arbejdsdag til at behandle ansøgningen.

 

Tilladelse eller registrering

Forvaltere, hvis aktiver under forvaltning overskrider tærskelværdierne på 100 mio. euro (i tilfælde AIF’erne er gearede og en eller flere investorer har ret til at blive indløst indenfor en kortere periode end 5 år) eller 500 mio. euro (i tilfælde hvor AIF’er ikke er gearede og ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene), skal søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde.

 

En forvalter, hvis aktiver under forvaltning er under tærskelværdierne, kan vælge enten at anmode en registrering eller frivilligt vælge at søge om en tilladelse.

 

Bemærk, det er alene forvaltere med tilladelse, som kan opnå tilladelse til at markedsføre de forvaltede AIF’er til detailinvestorer.

 

Om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde

En virksomhed skal opfylde følgende krav efter § 11, stk. 3, i FAIF-loven for at få en tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde:

 • Tilstrækkelig minimumskapital og tilstrækkeligt kapitalgrundlag i overensstemmelse med kravene i § 16 i FAIF-loven.
 • Medlemmerne af virksomhedens ledelse har et godt omdømme og fyldestgørende erfaring til at udøve deres hverv eller varetage deres stilling, jf. § 13 i FAIF-loven.
 • Fastlæggelsen af forvalterens forretningsadfærd altid foretages af mindst to personer fra ledelsen af forvalteren.
 • Ejerne af kvalificerede andele i virksomheden er egnede i forhold til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af virksomheden.
 • Virksomhedens hovedkontor og registrerede hjemsted er i Danmark, medmindre virksomheden er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 4, i FAIF-loven.
 • Virksomheden opfylder kravene i § 7 i FAIF-loven.
 • Betingelserne i § 116 er opfyldt, hvis virksomheden er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 4, i FAIF-loven.
 • Finanstilsynet ikke hindres i at varetage sine tilsynsopgaver som følge af snævre forbindelser mellem virksomheden og andre fysiske eller juridiske personer.
 • Finanstilsynet ikke hindres i at varetage sine tilsynsopgaver som følge af love eller administrative bestemmelser i et tredjeland, der gælder for fysiske eller juridiske personer, som virksomheden har snævre forbindelser til, eller som følge af vanskeligheder med at håndhæve disse love og administrative bestemmelser.

 

Om registrering som forvalter af alternative investeringsfonde

Forvaltere, hvis aktiver under forvaltning ikke overstiger de relevante tærskelværdier, skal registreres hos Finanstilsynet.

 

Med en registrering som forvalter af alternative investeringsfonde opnår forvalteren ikke de samme rettigheder og pligter, som lovgivningen indeholder for en forvalter med en tilladelse. Det betyder eksempelvis, at forvalteren ikke må markedsføre andelene i sine AIF’er til detailinvestorer, og at der er begrænsninger i muligheden for at markedsføre AIF’erne uden for Danmark.

 

En registreret forvalter kan af egen drift vælge at søge om tilladelse og dermed blive fuldt ud omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., selvom værdien af de forvaltede aktiver ikke overstiger tærskelværdien, og dermed opnå alle de rettigheder og pligter, som lovgivningen indeholder.

 

Om registrering som forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF)

Det er alene forvaltere, hvis aktiver under forvaltning er under tærskelværdierne i § 6 i FAIF-loven, og som forvalter europæisk social iværksætterfond, der kan søge om at blive registeret som forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF).

 

Ved denne registrering opnår forvalteren tilladelse til at markedsføre sine fonde under betegnelsen EuSEF (europæisk social iværksætterfond) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde. Disse fonde kan markedsføres på tværs af Unionen ved hjælp at et markedsføringspas.

 

Der stilles nogle bestemte krav til de virksomheder, som en EuSEF-fond kan investere i. Fx skal virksomhederne, der investeres i være virksomheder, der tilbyder ydelser til socialt udsatte eller marginaliserede mennesker, producerer varer eller tjenesteydelser på en bestemt måde, der fremmer virksomhedens sociale formål, eller investerer i virksomheder, der har et socialt formål. Overskuddet, som disse virksomheder genererer, skal ligeledes anvendes til sociale formål.

 

Om registrering som forvalter af europæiske venturekapitalfonde (EuVECA)

Det er alene forvaltere, hvis aktiver under forvaltning er under tærskelværdierne i § 6 i FAIF-loven, og som forvalter europæisk social iværksætterfond, der kan søge om at blive registreret som forvalter af europæiske venturekapitalfonde (EuVECA).

 

Ved denne registrering opnår forvalteren tilladelse til at markedsføre sine fonde under betegnelsen EuVECA (europæisk venturekapitalfond) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde. Disse fonde kan markedsføres på tværs af Unionen ved hjælp af et markedsføringspas.

 

De venturekapitalvirksomheder, som en EuVECA-fond kan investere i, skal opfylde nogle bestemte krav. Fx må virksomhederne, der investeres i, ikke være handlet på børser, virksomhederne skal have færre end 250 ansatte og de må ikke generere en årlig omsætning, som er højere end 50 mio. euro eller have en balanceopgørelse, der er større end 43 mio. euro.

Trin for trin

 1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
 2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
 3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt]
 4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen
 5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet
 6. Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag

 

Finanstilsynet - Kontor for investorbeskyttelse

Finanstilsynet

Telefon: 33558282