Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse som investeringsforvaltningsselskab

Ansøgningsskema til brug for tilladelse som investeringsforvaltningsselskab.

Start

Hav følgende parat

Som bilag til ansøgningen skal selskabet indsende nedenstående dokumentation for, at ansøgningen er fuldstændig. Såfremt ansøgningen ikke er fuldstændig, må selskabet påregne en risiko for, at ansøgningen afvises i sin helhed. Frister for afgørelse regnes fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet modtager en fuldstændig ansøgning.

Bilagene, der indsendes i to eksemplarer i papirform, bedes inddelt i én eller flere mapper efter faneblade, der følger nummereringen nedenfor.

Bilagene, der sendes pr. mail, vedhæftes i PDF format. Filnavnene på de enkelte bilag skal følge nummereringen nedenfor. Hvis der er flere bilag til et punkt, f.eks. punkt e, er rette nummerering e.1, e.2, e.3 osv.

a)  En beskrivelse af selskabets forretningsmodel, jf. § 3, nr. 1, i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., herunder en angivelse af de påtænkte forretninger i henhold til § 10, stk. 1 og 2, i FIL samt ansøgningsskemaets punkt 11-14.

b) Koncerndiagram.

c) Oplysninger om hvorvidt et evt. moderselskab vil blive en investeringsforvaltningsholdingvirksomhed og/eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 10 og 16, i FIL.

d) Diagram over selskabets organisation samt en liste over selskabets ansatte bilagt CV med angivelse af den enkelte ansattes titel og en kort beskrivelse af den enkelte ansattes funktion i investeringsforvaltningsselskabet, samt oplysning om den enkelte ansattes uddannelse, tidligere ansættelsesforhold inkl. længden af ansættelsen og eventuelle dobbeltansættelser, jf. § 80 og § 99 i FIL. Ved dobbeltansættelse skal den enkelte ansattes titel og funktion beskrives for begge ansættelsesforhold samt den procentvise fordeling af arbejdstiden mellem ansættelsesforholdene.

e)  Selskabets stiftelsesdokument, åbningsbalance underskrevet af selskabets revisor og vedtægter fra det tidspunkt hvor evt. tilladelse gives.

f)  Forretningsorden for bestyrelsen, jf. § 65, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed samt pkt. 1-4 i bilag 6 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

g) Bestyrelsens skriftlige retningslinjer til direktionen, jf. § 70, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

h) Selskabets forretningsgange for alle de væsentligste aktivitetsområder for hver af de foreningstyper (investeringsforeninger, SIKAV’er og/eller værdipapirfonde) , der søges om tilladelse til, jf. ansøgningsskemaets punkt 11 og 13, jf. § 71, stk. 1, nr. 3 i lov om finansiel virksomhed, , herunder  forretningsgange for opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital samt for compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen,  Forretningsgange herudover skal udelukkende indsendes på Finanstilsynets forlangende.

Bemærk at forretningsgange (alternativt arbejdsbeskrivelser) skal angive opgaven, der skal udføres, hvem der udfører opgaven, hvordan opgaven udføres, hvornår opgaven skal udføres, kontrol af opgaven og til hvem, der skal rapporteres.

i) Selskabets politikker herunder politik for håndtering af operationelle risici, politik for forsikringsmæssig afdækning af risici, IT-sikkerhedspolitik og politik for håndtering af interessekonflikter jf. § 16 i Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration ad danske UCITS.

j) Selskabets skriftlige risikostyringsstrategi jf. § 30 i Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration ad danske UCITS.

k) Erklæring fra selskabets revisor/er om, at forretningsgangene inkl. bilag er betryggende.

l) En liste over de opgaver, som selskabet delegerer til andre selskaber med angivelse af disse selskabers navn, aftalens indhold og betingelser.

m) Et eksemplar af hver af selskabets standardkontrakter for hvert forretningsområde, jf. ansøgningsskemaets 13.

n) Interne regler om forebyggelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

o) Budgetmateriale for de første 3 år på månedsbasis og med angivelse af budgetteret kapital under forvaltning (AuM). Hvis selskabet skal udføre skønsmæssig porteføljepleje skal den budgetterede kapital, der skal udføres skønsmæssig porteføljepleje for, endvidere angives.

p) Oplysningsskemaer til vurdering af selskabets samt en eventuel finansiel holdingvirksomheds bestyrelse og direktion. Skemaerne kan downloades på Finanstilsynets hjemmeside, hvor der også er en vejledning.

q) Skemaer til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel for samtlige påtænkte aktionærer af en kvalificeret andel i selskabet.

Trin for trin

  1. Udfyld og indhent de relevante bilag, der skal vedhæftes din ansøgning.
  2. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat.
  3. Godkend betingelserne og klik [Fortsæt].
  4. Gennemgå de forskellige dele af ansøgningen.
  5. Indsend ansøgning. Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke kan indsendes, hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt og alle relevante dokumenter er vedhæftet.

Finanstilsynet vil kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

Vejledning om ansøgning om tilladelse til at drive investeringsforvaltningsselskab

Lov om finansiel virksomhed & Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet

Kontor for Investorbeskyttelse

Telefon: 33558282