Gå til hovedindhold

Indberetning af storaktionærmeddelelser

Indberettes af storaktionærer. Storaktionærer m.v., der i medfør af § 38 i lov om kapitalmarkeder m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer skal indsende oplysninger til Finanstilsynet.

Start

Hav følgende parat

  • Digital Signatur.

  • Standardformular for indberetning af storaktionærmeddelelser.

Mere information

Formålet med storaktionærmeddelelser er at sikre, at potentielle investorer kan foretage investeringer med fuldt kendskab til ejer- og stemmeretsstrukturen i et selskab. Vær opmærksom på, at reglerne kun gælder for selskaber optaget til handel på et reguleret marked, f.eks. Nasdaq Copenhagen. 

Hvad er storaktionærmeddelelser?

Storaktionærmeddelelser dækker over den forpligtelse, der påhviler en aktionær i et selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, om at give besked til selskabet og Finanstilsynet, når aktionærens besiddelse af aktier og/eller finansielle instrumenter udgør, overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne 1/3 eller 2/3 af selskabets samlede aktiekapital eller stemmerettigheder.

Aktionæren skal straks give meddelelse til selskabet og Finanstilsynet, dog senest fire hverdage efter, at vedkommende bliver eller burde været blevet bekendt med, at transaktionen er gennemført.

Trin for trin

Storaktionæren skal altid anvende Finanstilsynets standardformular for indberetning af storaktionærmeddelelser. Storaktionæren skal altid udfylde standardformularens punkt 1-6 og punkt 8. Standardformularens noter indeholder uddybende forklaringer til brug for udfyldelsen.

Standardformularen kan findes her.

Efter udfyldelse af standardformularen for indberetning af storaktionærer skal storaktionæren indberette denne til Finanstilsynet gennem Finanstilsynets indberetningsportal.

Storaktionæren skal samtidig med indberetning til Finanstilsynet meddele udstederen om, at storaktionærens besiddelser udgør, overstiger eller faldet under en flagningspligt grænse som anført i § 38, i lov om kapitalmarkeder. Kravene til meddelelsen til udstederen fremgår af § 16 i bekendtgørelse for storaktionærer og er de samme informationer som skal indberettes til Finanstilsynet.

 

Finanstilsynet

Telefon: 33558282