Gå til hovedindhold

PSD2 Reporting jf. § 99 i Lov om Betalinger

Finanstilsynet har udarbejdet et skema, der skal anvendes i forbindelse til indberetningen, når betalernes udbyder ikke straks tilbagebetaler betaleren beløbet.

Start


Det fremgår af § 99 i lov om betalinger, at ved en uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmin-dre betalerens udbyder har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde.

Skemaet indeholder i arket "indberetning" 11 kolonner, der alle skal udfyldes. I kolonne B-E skal informationerne angives ved hjælp af drop-down liste. I kolonne E skal det begrundes, hvorfor der er mistanken om svig fra kortholdes side. I de tilfælde hvor der ikke er en passende kategori i drop-down listen, skal en anden årsag vælges, og grunden beskrives i kolonne F.  

Det skal understreges, at formålet med skema (og indberetningerne) ikke er at vurdere, om tilbageholdelsen af beløbet er berettiget, men, at Finanstilsynet generelt får mulighed for at overvåge misbrugsbil-ledet for betalinger i Danmark samt, at Finanstilsynet får mulighed for at føre tilsyn med, om enkelte ud-bydere systematisk undlader at tilbagebetale midler i overensstemmelse med § 99. 

Da formålet med indberetningerne er, at de skal indgå i Finanstilsynets generelle tilsyn vurderer Finanstil-synet ikke, at det er nødvendigt, at institutterne indberetter hver enkelt sag med det samme. Finanstilsynet har vurderet, at indberetningerne skal ske på kvartalsbasis dvs. alle indsigelser for ét kvartal indbe-rettes samlet. Alle de indsigelser en forbruger fortager inden for ét kvartal, regnes for én sag, og skal ind-berettes i én række i skemaet. Gør samme forbruger indsigelse i to forskellige kvartaler, skal indsigelser-ne indberettes separat i indberetningerne for de to relevante kvartaler. 

Derudover skal det understreges, at listen over baggrunde for afvisning ikke skal tages som et udtryk for, at de enkelte kategorier/baggrunde altid vil være at betragte som svig. Eksempelvis kan begrundelsen ”kunden har ophævet spærringen og misbrug fortsætter” også dække over situationer, hvor der ikke er tale om svig fra kortholderens side. Kan en kategori/baggrund i bare nogle tilfælde udgøre en begrundet mistanke om svig fra kortholders side, er den inkluderet på listen. Det er Finanstilsynets forståelse, at der ofte kan være flere indikationer på svig fra kortholderens side. Det er dog kun muligt i skemaet at vælge en kategori pr. sag. Instituttet bør således vælge det mest retvisende kategori.

Kvartalsindberetningerne skal ske senest indsendes 10 arbejdsdage efter kvartalets afslutning. Første indberetning vil være for 1. kvartal 2019, og denne indberetning skal senest indsendes fredag den 12. april. 2019.

Finanstilsynet - Kontor for Fintech, betalingstjenester og governance

Finanstilsynet

Telefon: 33 55 82 82