Gå til hovedindhold

Tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut

Ansøgningsskema til tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut.

Hav følgende parat

Finanstilsynet indhenter selv disse bilag, som du har indsendt:

 • Senest reviderede årsregnskab
 • Fit & proper oplysningsskema, bilagt straffeattest og CV for alle medlemmer af ledelsen.    
  Du skal indsende det via Fit&Proper profilering
 • Dokumentation for kvalificerede andele, såfremt virksomheden har dette.   

 

Ansøgningsprocedure

Hvis en virksomhed skal have en tilladelse som betalings- eller e-penge institut, skal ansøgningsskemaet samt alle de bilag der er listet op i skemaet indsendes til Finanstilsynet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, dvs. med tilstrækkelige forretningsgange samt opgørelse af kapitalkrav m.v., så har Finanstilsynet 3 måneder til at behandle ansøgningen.

Det er gratis at ansøge om en tilladelse. En tilladelse koster hvert år en afgift til Finanstilsynet.

Om tilladelse som betalingsinstitut

En virksomhed skal opfylde følgende krav for at få en tilladelse som betalingsinstitut :

 • Virksomheden skal drives som aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab med begrænset ansvar eller forening med økonomiske formål optaget i Erhvervsstyrelsens register
 • Virksomheden har en direktion og en bestyrelse
 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark
 • Virksomheden vurderes af Finanstilsynet at være i stand til at gennemføre en forsvarlig drift
 • Virksomheden opfylder kravene til startkapital
 • Virksomhedens ledelse og evt. ledelsesansvarlige for betalingstjenesterne er fit and proper
 • Virksomhedens kvalificerede ejere kan godkendes
 • Der foreligger ikke snævre forbindelser mellem virksomheden og andre virksomheder eller personer, som vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver
 • Virksomhedens administrative forhold, organisation, regnskabsmæssige procedure, revisionsmæssige foranstaltninger og kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger er forsvarlige
 • Virksomheden har tilstrækkelige forretningsgange på alle væsentlige områder, hvilket som minimum er:
  • Forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
  • Forretningsgang for god skik
  • Forretningsgang for it-sikkerhed

 

Et betalingsinstitut skal opfylde følgende kapitalkrav:

Et betalingsinstitut skal både opfylde et startkapitalkrav samt et basiskapitalkrav (det løbende kapitalkrav), som beregnes efter en af de beskrevne metoder i bilag 2 til lov om betalingstjenester og elektroniske penge .

 

Startkapitalen er fastsat i § 12 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge og er afhængig af hvilken aktivitet i henhold til bilag 1 virksomheden udøver. Startkapitalen omfatter indbetalt aktie-, anparts- eller andelskapital, overkurs ved emission, reserver og overført overskud eller underskud.

 

Startkapital:

Aktiviteter omfattet af bilag nr. 1-5: 125.000 euro

Aktiviteter omfattet af bilag nr. 6: 20.000 euro

Aktiviteter omfattet af bilag nr. 7: 50.000 euro

 

Basiskapitalen kan beregnes på baggrund af enten virksomhedens faste omkostninger, betalingsvolumen eller nettoindtægter. Beregningsmetoderne samt de mere uddybende krav fremgår af loven.

Som betalingsinstitut kan man drive grænseoverskridende virksomhed inden for den Europæiske Union, samt lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, dvs. EØS. Forinden man kan operere i andre lande, også ved ren markedsføring, skal Finanstilsynet have notificeret de relevante tilsynsmyndigheder i de pågældende lande.​

Om tilladelse som e-penge-institut

En virksomhed skal opfylde følgende krav for at få en tilladelse som e-penge-institut:

 • Virksomheden skal drives som aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab med begrænset ansvar eller forening med økonomiske formål optaget i Erhvervsstyrelsens register
 • Virksomheden har en direktion og en bestyrelse
 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark
 • Virksomheden vurderes af Finanstilsynet at være i stand til at gennemføre en forsvarlig drift
 • Virksomheden opfylder kravene til startkapital
 • Virksomhedens ledelse og evt. ledelsesansvarlige for betalingstjenesterne er fit and proper
 • Virksomhedens kvalificerede ejere kan godkendes
 • Der foreligger ikke snævre forbindelser mellem virksomheden og andre virksomheder eller personer, som vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver
 • Virksomhedens administrative forhold, organisation, regnskabsmæssige procedure, revisionsmæssige foranstaltninger og kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger er forsvarlige
 • Virksomheden har tilstrækkelige forretningsgange på alle væsentlige områder, hvilket som minimum er:
  • Forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
  • Forretningsgang for god skik
  • Forretningsgang for it-sikkerhed

 

Et e-penge-institut skal opfylde følgende kapitalkrav:

Et e-penge-institut skal både opfylde et startkapitalkrav samt et basiskapitalkrav (det løbende kapitalkrav), som beregnes efter en af de beskrevne metoder i bilag 2 til lov om betalingstjenester og elektroniske penge .

 

Startkapitalen er fastsat i § 39 f i lov om betalingstjenester og elektroniske penge og er fastsat til 350.000 euro. Startkapitalen omfatter indbetalt aktie-, anparts- eller andelskapital, overkurs ved emission, reserver og overført overskud eller underskud.

 

Virksomheden skal til enhver tid have en basiskapital, som svarer til det højeste af startkapitalen eller et beløb svarende til 2 pct. af de gennemsnitlige udestående elektroniske penge .

 

Hvis e-penge-instituttet også udøver betalingstjenester, som ikke er nært tilknyttede accessoriske tjenester, og opgørelsen af e-penge-instituttets basiskapital opgøres på baggrund af de udestående elektroniske penge , så skal virksomheden endvidere opfylde kravene til basiskapital for betalingsinstitutter. Basiskapitalen skal i så fald beregnes på baggrund af enten virksomhedens faste omkostninger, betalingsvolumen eller nettoindtægter. Beregningsmetoderne samt de mere uddybende krav fremgår af loven.

Opnår man som virksomhed tilladelse som e-penge-institut, har man herved også automatisk ret til at udbyde betalingstjenester beskrevet i lovens bilag 1. 

Som e-penge-institut kan man drive grænseoverskridende virksomhed inden for den Europæiske Union, samt lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, dvs. EØS. Forinden man kan operere i andre lande, også ved ren markedsføring, skal Finanstilsynet have notificeret de relevante tilsynsmyndigheder i de pågældende lande.

Finanstilsynet – Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance

Finanstilsynet

Telefon: 33558282