Gå til hovedindhold

Anmeldelse af læskur til græssende husdyr

Her kan du anmelde et læskur til græssende husdyr inden for strandbeskyttelseslinjen.

Start

Hav følgende parat

Inden du går i gang med anmeldelsen, er der noget materiale, du skal have klar.

Som standard er følgende nødvendigt:

  • Et kort, der viser placeringen af det ansøgte.
  • Fuldmagt eller anden dokumentation for råderet fra ejer(e), hvis du ikke selv er (ene)ejer af det ansøgte anlæg, bygning eller areal.
  • Eventuel plejeaftale, hvis formålet med græsningen er naturpleje.
  • Skitse, illustration, visualisering eller eventuelt beskrivelse af det ansøgte.

Mere information

Tegning af kort

Har du ikke et kort over stedet, kan du selv lave et. På hjemmesiden miljøportalen er der et link til arealinformation. Her kan du på et kort finde frem til det berørte område eller sted.

Ved at vælge Bygge- og Beskyttelseslinje (SDFE) i menuen til venstre kan du se strandbeskyttelse og klitfredning.

Ved at vælge Matrikulære grænser (SDFE), kan du se Ejerlavsgrænser og Jordstykker (Matrikel).

De enkelte emner (lag) kan klikkes til og fra.

Der er også mulighed for at tegne på kortet, så det berørte område kan markeres.

Kortet kan printes til et dokument. Gem det på computeren og vedhæft det til ansøgningen.

Lovgivning og regler

På arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse, er der generelt forbud imod at ændre på tilstanden. Nogle foranstaltninger er dog umiddelbart tilladte på disse arealer. Du kan læse om reglerne her: strandbeskyttelse.

I nogle tilfælde kan der dispenseres fra forbudsbestemmelsen eller gives tilladelse til konkrete anlæg eller aktiviteter.

Lovgivningen for strandbeskyttelse administreres restriktivt.

Eventuel klage over en afgørelse truffet af Kystdirektoratet vedrørende strandbeskyttelse og klitfredning, skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal i Nævnenes Hus.

Trin for trin

Skemaet er udformet, så det tilpasser sig alt efter, hvad du henvender dig om. Kun relevante felter vises.

Skemaet er opbygget på følgende måde:

  1. Hvad drejer anmeldelsen sig om?
  2. Angivelse af stedet, anmeldelsen vedrører.
  3. Hvem henvender sig?
  4. Indsendelse af skema.

Du kan gå flere sider tilbage, ved at klikke på overskrifterne i venstre margin. Brug ikke browserens frem og tilbage knapper (piletasterne øverst til venstre). I tilfælde af fejl kan du komme direkte til feltet med fejl ved at klikke på fejlen i fejloversigten øverst på siden.

Kontakt vedr. læskur til græssende husdyr

Kystdirektoratet

Telefon: 9963 6363

Bed om Strand- og Klittelefonen.