Gå til hovedindhold

Anmeldelse af ulovlige forhold indenfor strandbeskyttelseslinje eller klitfredet areal

Her kan du anmelde evt. ulovlige forhold indenfor strandbeskyttelseslinje eller klitfredet areal.

Start

Hav følgende parat

Inden du går i gang med at anmelde et evt. ulovligt forhold, bedes du have følgende materiale parat:

  • Foto eller billede, der illustruerer det anmeldte forhold.
  • Et kort, der viser placeringen af det anmeldte forhold.

Mere information

Tegning af kort

Har du ikke et kort over stedet, kan du selv lave et. På hjemmesiden miljøportalen er der et link til arealinformation. Her kan man på et kort finde frem til det berørte område eller sted.

Ved at vælge Bygge- og Beskyttelseslinje (SDFE) i menuen til venstre kan man se Strandbeskyttelse og Klitfredning.

Ved at vælge Matrikulære grænser (SDFE), kan man se Ejerlavsgrænser og Jordstykker (Matrikel).

De enkelte emner (lag) kan klikkes til og fra.

Der er også mulighed for at tegne på kortet, så det berørte område kan markeres.

Kortet kan printes til et dokument. Gem det på computeren og vedhæft det til ansøgningen.

Lovgivning og regler

På arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning, er der generelt forbud imod at ændre på tilstanden. Nogle foranstaltninger er dog umiddelbart tilladte på disse arealer. Du kan læse om reglerne her: strandbeskyttelse og klitfredning.

I nogle tilfælde kan der dispenseres fra forbudsbestemmelsen eller gives tilladelse til konkrete anlæg eller aktiviteter.

Lovgivningen for strandbeskyttelse og klitfredning administreres restriktivt.

I særlige tilfælde kan strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen ændres eller ophæves, f.eks. i forbindelse med byudvikling.

Eventuel klage over en afgørelse truffet af Kystdirektoratet vedrørende strandbeskyttelse og klitfredning, skal indsendes via en klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Trin for trin

Skemaet er opbygget på følgende måde:

  1. Hvad drejer henvendelsen sig om?
  2. Angivelse af stedet, henvendelsen vedrører.
  3. Hvem henvender sig?
  4. Hvem drejer henvendelsen sig om?
  5. Indsendelse af skema.

Du kan gå flere sider tilbage, ved at klikke på overskrifterne i venstre margin. Brug ikke browserens frem og tilbage knapper (piletasterne øverst til venstre). I tilfælde af fejl kan du komme direkte til feltet med fejl ved at klikke på fejlen i fejloversigten øverst på siden.

Der gøres opmærksom på, at anmeldelser modtaget hos Kystdirektoratet, kan blive udleveret eller offentliggjort, f.eks. i forbindelse med anmodning om aktindsigt samt høringer.

Kontakt vedr. strandbeskyttelse og klitfredning

Kystdirektoratet

Telefon: 9963 6363

Bed om Strand- og Klittelefonen.