Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse eller dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredet areal

Her kan du ansøge om tilladelse eller dispensation til at ændre tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen eller klitfredet areal.

Start

Hav følgende parat

Inden du går i gang med at søge om dispensation, er der noget materiale du skal have klar. Hvilket afhænger af, hvad du ansøger om eller søger dispensation til.

Som standard er følgende nødvendigt:

  • Et kort, der viser placeringen af det ansøgte og eventuelt arbejdsareal.
  • Fuldmagt eller anden dokumentation for råderet fra ejer(e), hvis du ikke selv er (ene)ejer af det ansøgte anlæg, bygning eller areal.
  • Skitse, illustration, visualisering eller eventuelt beskrivelse af det ansøgte.

Anlæg samt veje og stier

Etablering eller ændring af bygning

Genopførelse af bygning

Mere information

Tegning af kort

Har du ikke et kort over stedet, kan du selv lave et. På hjemmesiden miljøportalen er der et link til arealinformation. Her kan du på et kort finde frem til det berørte område eller sted.

Ved at vælge Bygge- og Beskyttelseslinje (SDFE) i menuen til venstre kan du se strandbeskyttelse og klitfredning.

Ved at vælge Matrikulære grænser (SDFE), kan du se Ejerlavsgrænser og Jordstykker (Matrikel).

De enkelte emner (lag) kan klikkes til og fra.

Der er også mulighed for at tegne på kortet, så det berørte område kan markeres.

Kortet kan printes til et dokument. Gem det på computeren og vedhæft det til ansøgningen.

Lovgivning og regler

På arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning, er der generelt forbud imod at ændre på tilstanden. Nogle foranstaltninger er dog umiddelbart tilladte på disse arealer. Du kan læse om reglerne her: strandbeskyttelse og klitfredning.

I nogle tilfælde kan der dispenseres fra forbudsbestemmelsen eller gives tilladelse til konkrete anlæg eller aktiviteter.

Lovgivningen for strandbeskyttelse og klitfredning administreres restriktivt.

I særlige tilfælde kan strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen ændres eller ophæves, f.eks. i forbindelse med byudvikling.

Eventuel klage over en afgørelse truffet af Kystdirektoratet vedrørende strandbeskyttelse og klitfredning, skal indsendes via en klageportal på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Trin for trin

Skemaet er udformet, så det tilpasser sig alt efter, hvad du henvender dig om. Kun relevante felter vises.

Skemaet er opbygget på følgende måde:

  1. Hvad drejer henvendelsen sig om?
  2. Angivelse af stedet, henvendelsen vedrører.
  3. Hvem henvender sig?
  4. Indsendelse af skema.

Du kan gå flere sider tilbage, ved at klikke på overskrifterne i venstre margin. Brug ikke browserens frem og tilbage knapper (piletasterne øverst til venstre). I tilfælde af fejl kan du komme direkte til feltet med fejl ved at klikke på fejlen i fejloversigten øverst på siden.

Kontakt vedr. strandbeskyttelse og klitfredning

Kystdirektoratet

Telefon: 9963 6363