Gå til hovedindhold

Godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader

Erstatningsordning for private skovejere. Omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven.

Mere information

Naturbeskyttelsesloven giver befolkningen lov til at færdes i naturen - også på privat ejendom. Dækning af visse af de skader, dette kan medføre, reguleres af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 27. juni 2016 om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen.

Anmeldelse af din skade samt alle påkrævede bilag skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at skaden er blevet opdaget, ellers bortfalder retten til godtgørelse.

Bekendtgørelsen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller veje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven. Derudover er også skader i forbindelse med orienteringsløb og lignende omfattet, selv om sådanne arrangementer kræver ejerens tilladelse.

Bekendtgørelsen forudsætter, at der er tegnet/opretholdt de forsikringer, som er sædvanlige for den pågældende driftsform. Det er endvidere et krav, at den enkelte altid gør sit for at undgå/begrænse skaders opståen og omfang. Hvis denne pligt tilsidesættes, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Læs mere om brand-, tyveri- og hærværksskader
 

Miljøstyrelsen

Telefon: 7254 4000

www.mst.dk