Gå til hovedindhold

Indberet til Miljøstyrelsens produktinformation

Leverandører af kemiske blandinger til det danske marked kan indsende information om kemikaliernes sammensætning, klassificering og mærkning til brug for Giftlinjens arbejde. Det er frem til 1. januar 2021 en frivillig ordning. Miljøstyrelsen

Start

Mere information

I tilfælde af forgiftning, spild eller andre uheld med kemikalier er det ofte nødvendigt at få kendskab til hvilke kemiske stoffer der er tale om, samt farligheden af stofferne. 

Til dette formål har Miljøstyrelsen udviklet en database, hvor producenter og leverandører af kemiske blandinger (produkter) kan uploade deres sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Både blandinger, der er klassificeret som farlige samt ikke farlige blandinger kan anmeldes her. 

Kemiske blandinger, der bruges erhvervsmæssigt, skal fortsat anmeldes til Produktregisteret afhængig af den anvendte volumen og blandingens farlighed. Se kriterierne for hvornår en blanding skal anmeldes til Produktregisteret her: http://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/produktregistret.aspx

Det er artikel 45 i CLP forordningen (Forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger), som foreskriver, at medlemsstaterne i EU udpeger et eller flere organer, der skal modtage oplysninger, der er relevante for navnlig forebyggende og helbredende foranstaltninger, de såkaldte ”poison information centers”.

 

CLP helpdesk

Telefon: 72544466