Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse - Ikke-registreringspligtigt skib (S3)

Formularen bruges, når et skib, der har en bruttotonnage på 5 eller derover, men mindre end 20, skal optages i Skibsregistret.

Start

Hvis ejeren ikke er registreret i Skibsregistret, sendes tillige registreringsanmeldelse for ejer.

Der indsendes bevis for ejendomsret til skibet, f. eks. i form af bilbrev, skøde eller Bill of Sale (adkomstdokument) i original.

Adkomstdokumentet skal være underskrevet af tegningsberettiget for værftet/sælger. Tegningsret og identitet for underskriver skal dokumenteres. Ved køb af skib fra udlandet bekræftes underskriften og tegningsret af det pågældende lands notarius publicus.

Er skibets skrog bygget på ét værft, og skibet færdigbygget på et andet værft, skal der indsendes et originalt bilbrev fra hvert værft.

I afsnittet tidligere ejere skal tidligere ejere angives, og der indsendes bevis - i form af skøde, købekontrakt eller slutseddel i kopi - for at disse har været ejere af skibet. Kan bevis ikke skaffes, sendes en erklæring fra tidligere sælger om, til hvem skibet er solgt samt skibets daværende navn og hjemsted. Erklæringen afgives på blanketten "Erklæring om tidligere ejerforhold". Der skal endvidere indsendes kopi af bilbrev eller lignende fra byggeværftet.

Indføres skibet fra udlandet, vedlægges enten udslettelsesattest eller ikke-registreringsattest fra det pågældende lands skibsregister i original.

Målebrev skal medsendes. Dette skal være udstedt af en måler, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen. Målebrevet må tidligst være udstedt 18 måneder før dato for anmeldelse af skibet til registrering.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.